Branko Ružić: Ptica

001-4

Branko Ružić: Ptica

drvo, 16 x 13 x 8 cm, nepotpisana, 1.062,00€